Digitalisaatio

Vauhdilla etenevän digitalisaation myötä kokemukselliset teknologiat; virtuaalitodellisuus ja laajennettu todellisuus ovat olleet osa päivittäistä työtämme jo usean vuoden ajan. Digitalisaation, pilvipalvelujen ja mobiiliteknologioiden huima kehitys mahdollistaa tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen hankkeen kaikissa vaiheissa ja tehtävissä tehostaen tiedonkulkua.

Rakennushankkeet ja niiden tietoliikenne korostavat kyberturvallisuuden merkitystä projekteissa.

Minimoidaan tietohävikki ja laitetaan data liikkeelle – Rakennusalan toimijat, meidän pitää puhua tilannetietoisuudesta

May 8, 2019

Hei, rakennusalan toimija! Tämä koskee sekä teitä, meitä että koko toimialaa. Liikenisikö hetki aikaa puhua padoista ja niiden purkamisesta? Saatat ihmetellä, miten padot liittyvät rakennushankkeiden suunnitteluun. Puhun tietenkin tiedon patoutumista, jotka tukahduttavat tilannetietoisuutta rakennushankkeissa.

Ilman patoja data kulkisi reaaliaikaisesti hankkeen toimijoiden välillä varmistaen sen, että kukin niistä on tilanteen tasalla. Tiedon vapaa virtaaminen ja toimijoiden yhteistyö nivoutuvat yhdenmukaiseen tilannetietoisuuteen ja reaaliaikaiseen tiedonhallintaan. Niiden edistämisessä on kyse alustatalouden logiikasta, joka lisääntyy jokaisella toimialalla.

Yksinkertaisimmillaan tarvitsemme ympäristön tiedon säilyttämiseen ja alustan sen hyödyntämiseen. Siten avaamme padot tietoa tuottavien toimijoiden välillä. Ymmärrystä, tahtotilaa ja osaamista toimialaltamme jo löytyy. Siksi meidän on keskusteltava käytännön viilauksista, joita alustan käyttö ja jatkojalostaminen edellyttävät.

Neljä keskustelua tiedon tuottamisesta, sopimisesta, käytännöistä ja teknologiasta

Ensinnäkin, on tunnistettava hankkeen keskeisin arvoverkosto: ketkä tuottavat merkityksellistä tietoa? Tilaaja ja suunnittelija ovat hankkeen alullepanijoita, mutta tavoitteista riippuen keskeisen tiedon lähteitä voi olla lukuisia. Liikumme arvoverkostosta ekosysteemiin.

Toiseksi, on puhuttava puhtaasta bisneksestä, liiketoiminnasta. Tämä tarkoittaa valintoja, jotka tehdään toimijoiden välisissä sopimuksissa. Tilaajalla ja suunnittelijalla on oltava yhteinen sopimus siitä, että tilannetietoisuutta lisäävä ja reaaliaikaista tiedonhallintaa edistävä ympäristö otetaan käyttöön ja että se on keskeisin toimintaa ohjaava mekanismi. On otettava kantaa siihen, ketkä omistavat, hallitsevat ja käyttävät tietoa, mikä tieto on avointa ja mikä rajattua.

Kolmanneksi, on sovittava toimintatavoista, prosesseista ja käytännöistä. Harmoninen tapa tuottaa tietoa ja esimerkiksi kertoa työn edistymisestä ovat edellytys tiedon yhteiselle keräämiselle, liikuttelulle ja ristiin hyödyntämiselle.

Neljänneksi, on puhuttava teknologiasta, sillä näemme Swecolla nimenomaan digitaalisen alustan olevan reaaliaikaisen tiedonhallinnan ponnahduslauta. Tarvitsemme ympäristön, jonne viedä dataa, ja työkaluja, joilla käsitellä ja tarkastella sitä. Yksi alustatalouden edellytyksistä on digitaalinen kaksonen. Se syntyy suunnittelijan työn tuloksena, kun tietomalli viedään digitaaliseen, kolmiulotteiseen muotoon. Mitä enemmän tietoa malliin tuodaan, sitä enemmän ulottuvuuksia syntyy: 3D:n sijaan voimme puhua jo 7D-malleista.

Kirkastamalla kunkin toimijan roolia rakennamme yhteisiä ratkaisuja

Miksi rohkaisen tähän keskusteluun? Haluamme Swecolla edistää tilannetietoisuutta vahvistavien konseptien käyttöönottoa ja jatkojalostamista, sillä alan tuottavuuteen liittyvissä haasteissa on kyse juuri tiedon virtaamattomuudesta.

Koemme olevamme luontainen osapuoli tarjoamaan tarvitsemamme alustan tiedon reaaliaikaiseen tarkasteluun, sillä olemme alusta asti suunnittelussa mukana. Tuotamme kohteesta digitaalisen kaksosen, jonka roolista koko toimialan kehittäjänä olen jo kirjoittanut. Digitaalisella kaksosella visualisoimme olennaista tietoa ymmärrettävästi, mutta sen kylkeen tarvitsemme ympäristöjä tuotetun tiedon säilyttämiseen.

Olemme Swecolla sitoutuneet vähentämään tietohävikkiä hankkeen arvovirran alkupäässä, mutta integraatioiden avulla koko arvovirta on yhdistettävissä. Jotta tieto liikkuu nykyistä avoimemmin ja tehokkaammin arvoketjun eri silmukoissa, toimijoiden tuottaman datan ja lisäarvoa tuovien osaratkaisuiden on kiinnityttävä toisiinsa tavalla tai toisella. Alustataloudessa toimiminen haastaa tasapainottamaan sen tuomat mahdollisuudet ja riskit. Kyberturvallisuuden merkitys korostuu entisestään.

Alan ajatusmaailma on jo muuttunut, ja puhetta ekosysteemiajatteluun pohjautuvasta alustatalouden liiketoimintalogiikasta harrastetaan kiitettävästi. Nyt meidän on puhuttava siitä, millaisen roolin kukin – tilaaja, suunnittelija, rakentaja tai kuka hyvänsä – kokonaisuudessa haluaa ottaa. Kun konkretisoimme tätä keskustelua, rakennamme yhteisiä ratkaisuja.

Tuomo Tiilikainen, Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Sweco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *