Energia

Swecon asiantuntijat työskentelevät jatkuvasti kestävän kehityksen mukaisten energiantuotantomuotojen parissa pyrkien turvaamaan energiantuotannon edellytykset myös tuleville sukupolville.

Aurinkosähkön ja aurinkopaneelien hyödyntäminen on ollut voimakkaassa kasvussa jo 10 vuotta.

Aurinkosähkö ajatuksissa? Elinkaariasiantuntijan viisi vinkkiä investoinnin tueksi

April 3, 2018

Aurinkosähkön osuus sähköntuotannossa on ollut maailmanlaajuisesti voimakkaassa kasvussa noin 10 vuotta. Lue asiantuntijan vinkit, mitä sinun on syytä huomioida, jotta aurinkosähköön tekemäsi investointi kannattaa pitkälläkin aikavälillä.

Suomessa aurinkosähkökapasiteetin voimakas kasvu käynnistyi vuoden 2015 sähköveropäätöksen myötä. Osaltaan kehitykseen Suomessa on myös vaikuttanut sähkön siirtohintojen kasvu, investointituet sekä yleisen tietoisuuden kasvu aurinkoenergian taloudellisesta kannattavuudesta sekä hyödyntämispotentiaalista Suomessa. Kasvun Suomessa voi odottaa jatkuvan, sillä olemassa olevat sekä vuoden 2018 aikana asennettavat aurinkovoimalat kattavat Suomen sähkön vuosittaisesta kokonaistarpeesta vasta noin 0,1 %.

Yhä useammat yritykset ja toimijat ovat havainneet aurinkosähkön kasvupotentiaalin tuomat liiketoimintamahdollisuudet. Ratkaisuja tarjoavat aurinkosähköön erikoistuneiden yritysten lisäksi niin energiayhtiöt, sähköliikkeet, talotekniikan toimittajat kuin rahoitusyhtiöt, joten omaa aurinkovoimalaa suunnittelevalla on valinnanvaraa.

1. Ota huomioon muutakin kuin alkuinvestoinnin kustannukset
Varmista, että tarjous pitää sisällään muutakin informaatiota kuin järjestelmän investointikustannukset.
Hankinnan tueksi kannattaa pyytää kattava ja asiaankuuluva suunnitelma. Mitoitus, toteutus, eri paneeliteknologiat ja invertterien valinnat vaikuttavat aurinkosähköjärjestelmän tuottoon kymmeniä vuosia pitkän elinkaarensa aikana. Paras yksilöllinen ratkaisu on monen tekijän summa.

2. Aseta aurinkosähköjärjestelmän tuotolle vaatimukset
Aurinkovoimalan halutaan olevan luonnollisesti investointi, joka antaa mahdollisimman hyvän tuoton sijoitetulle pääomalle, eli sen tulisi antaa mahdollisimman suuri sähköenergian tuotto annettujen reunaehtojen puitteissa. Mutta valitettavan usein elinkaariajattelu puuttuu, mikä käytännössä tarkoittaa, että järjestelmän tuotolle ei aseteta vaatimuksia. Odotuksia toki on, mutta seurataanko niitä? Reagoidaanko poikkeamiin? Mikä on poikkeavaa ja mikä on normaalia vaihtelua esimerkiksi aurinkopaneelin pinnalle saapuvan säteilyn määrässä?

3. Huomioi ympäristötekijät ja sääolosuhteet
Aurinkovoimalan kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä, jotka jäävät usein huomioimatta ja näin ollen aiheuttavat epävarmuutta investoinnin takaisinmaksuaikaan ovat esimerkiksi:
Eri kennoteknologioiden soveltuvuus Suomen sääolosuhteisiin ja sijaintiin Suomen sisällä (erot auringon kulmassa maahan nähden).

Puiden, ympäröivien rakennusten ja muiden esteiden varjostus, sekä myös muiden paneelien varjostus toisiaan nähden tietyillä asennustavoilla. Herkkyys varjostuksille korostuu tietyillä kennoteknologioilla. Lisäksi tuottoon vaikuttaa paneelien peittyminen lumella, lehdillä tai muulla lialla.

Käytetyt laskentaohjelmat eivät välttämättä huomioi Suomen erityisolosuhteita (esimerkiksi kylmät ja aurinkoiset keväät, pitkä hämärän aika keväällä ja syksyllä tai lumesta aiheutuvaa voimakasta hajasäteilyä).

4. Muista paneelien teknisten ominaisuuksien erot sekä asennuksen vaatimukset
Paneelien ikääntymisestä aiheutuu tuoton heikkenemistä. Ikääntyminen on yksilöllistä, joten paneelien kytkentätapa määrittää koko järjestelmän tuoton pidemmällä aikavälillä. Kytkentätapaa on myös syytä tarkastella paneelien ominaisuuksille ilmoitettujen toleranssien perusteella.

Paneelien asennuskulman optimointi on olennaista. Aurinkosähkön tuoton kannalta optimaalinen asennuskulma aiheuttaa usein lisäkustannuksia ja varjostuksia.

Suuntauksella on vaikutusta tuoton ja kulutuksen yhteensovittamiseen. Yhteensovittaminen on tärkeää, koska sähkön varastointi on vielä toistaiseksi taloudellisesti kyseenalaista ja verkkoon myydystä sähköstä saatavasta korvauksesta puuttuu siirron ja verojen osuus.
Investoinnin takaisinmaksuaikaan vaikuttaa myös sähkön kokonaishinnan muodostuminen.

5. Käytä apunasi asiantuntijaa
Kokonaisuuden hahmottaminen ja kaikkien osatekijöiden huomioiminen ovat ensisijaisen tärkeitä suunniteltaessa kannattavaa aurinkosähköjärjestelmää. Osalla ratkaisuista on välitön vaikutus aurinkovoimalan sähköenergian tuottoon, osalle ratkaisuja vaikutus alkaa ilmetä taasen vasta pidemmän ajan päästä. Täytyy muistaa, että aurinkovoimalat myydään yli 30 vuoden käyttöiälle.

On erittäin suositeltavaa käyttää tukena puolueetonta erityisasiantuntijaa, kuten käytäntö on usein esimerkiksi lämpöpumppuhankkeiden yhteydessä. Näin voidaan varmistaa, että investoinnin tuotto on vastaa odotuksia ja järjestelmä on käyttövarma ja turvallinen. Huolellisesta suunnittelusta aiheutuvat kustannukset ovat 1−5 % investoinnin hinnasta, huolimattomasta suunnittelusta aiheutuvat kustannukset voivat olla jopa 10−50 % aurinkovoimalan tuotosta.

Pasi Kerttula, Energia-asiantuntija, Elinkaaripalvelut, Sweco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *