Energia

Swecon asiantuntijat työskentelevät jatkuvasti kestävän kehityksen mukaisten energiantuotantomuotojen parissa pyrkien turvaamaan energiantuotannon edellytykset myös tuleville sukupolville.

Kiinteistöjen elinkaariviisas kylmäsuunnittelu vähentää kiinteistöjen energian käyttöä

Kiinteistön omistaja, vaadi kiinteistöösi elinkaariviisasta kylmäsuunnittelua

June 4, 2019

Lämpenevässä ilmastossa kiinteistösi käyttäjät kaipaavat miellyttäviä sisäilmaolosuhteita, joiden luominen ei saa kuluttaa ylimääräistä energiaa.

Kylmäteknistä suunnittelua tarvitaan jo lähes jokaisessa rakennuksessa. Vaatimukset rakennusten energiatehokkuuteen ja sisäilmaolosuhteisiin ovat tiukat, tavoitteisiin ei useinkaan päästä ilman jonkinlaista jäähdytysratkaisua.  Uusiutuvan energian potentiaalia hyödynnetään tehokkaasti lämpöpumppuratkaisuilla.

Nykypäivän kylmäsuunnittelu onkin paljon enemmän kuin kompressorin mitoitusta. Se on kokonaisuuden ja energiavirtojen hallintaa kylmäteknisestä näkökulmasta, pyrkimyksenä tuottaa vaaditut olosuhteet ja samalla vähentää energian kertakäyttökulutusta.

Kylmätekninen näkökulma muistetaan usein vasta toteutussuunnitteluvaiheessa – se on liian myöhäistä.

Kylmäteknisen osaamisen merkitys kasvaa koko ajan talotekniikan monimutkaistuessa, mutta on jäänyt valitettavan pieneen ja väheksyttyyn rooliin. Usein järjestelmäratkaisut on päätetty ennen kuin kylmäsuunnittelija otetaan edes mukaan projektiin, vaikka energiatehokkuuteen eniten vaikuttavat päätökset tehdään jo projektin luonnosvaiheessa.

Kylmäteknisten laitteiden oletetaan palvelevan talotekniikan tarpeita energiatehokkaasti, mutta talotekniikan suunnittelua ei useinkaan tehdä kylmäteknisestä näkökulmasta. Kylmäsuunnittelijalla on varmasti ideoita, miten asiat voisi tehdä hieman toisin – ennen kaikkea energiatehokkaammin.

Kylmätekninen näkökulma vaatii kuitenkin usein talotekniikan vakiintuneiden toimintatapojen kriittistä tarkastelua.

Elinkaarinäkökulma puuttuu, vaikka meidän pitäisi rakentaa kestävää yhteiskuntaa. 

Kun kiinteistöinvestointia suunnitellaan, kiinteistön elinkaaren toivotaan olevan useita kymmeniä vuosia. Kuitenkin teknisiä ratkaisuja päätetään edelleen valitettavan vähän elinkaarinäkökulmasta. Liian usein päätökset tehdään vallitsevien käytäntöjen, minimi-investointikustannusten, ja mikä pahinta, yksinomaan rakennuksen huipputehontarpeen perusteella.

Elinkaariviisas kylmäsuunnittelija osaa ottaa huomioon sekä rakennuksen energiavirrat että niiden parhaan mahdollisen teknistaloudellisen hyödyntämisen. Taloteknisten ja kylmäteknisten prosessien keskinäinen toimivuus on nykypäivän kylmäteknisen suunnittelun ytimessä.  Järjestelmien fiksusta yhteensovittamisesta syntyvät elinkaaren aikaiset säästöt energiakustannuksissa ja myös investointikustannuksissa.

Automaatiosuunnittelu on tärkeä osa kylmäsuunnittelijan työkenttää. Järjestelmä ei ole toimiva ilman sitä fiksusti ja luotettavasti ohjaavaa automaatiota. Tämä ei synny itsestään, usein järjestelmien toimintahäiriöt johtuvat laitteiden sisäisten ohjausten ja rakennusautomaation puutteellisesta yhteensovittamisesta.

Hyvin suunnitellusta laitoksesta syntyy hyvin toimiva laitos, kun sen toiminta on varmistettu oikeissa toimintaolosuhteissa – lämpöpumppujen toimintavarmuus taataan järjestelmän ylläpidon avulla.

Suunnittelija tarvitaan siis paikalle vielä silloinkin, kun rakennus ja sen järjestelmät otetaan käyttöön.

Investoi elinkaarikustannukset mielessä!

Investoinnit tuttuun ja turvalliseen tekniikkaan nähdään liian usein fiksuna päätöksenä huolto- ja ylläpitokustannusten kannalta. Hyvä esimerkki tästä on vedenjäähdytyskone. Edelleen monesti toimintavarmuuteen ja helppouteen vedoten perinteinen lyhyen jäähdytyskauden palveleva vedenjäähdytyskone nähdään turvallisempana investointina kuin uusiutuvaa energiaa hyödyntävä lämpöpumppu, joka tuottaa kesän jäähdytystarpeen lisäksi myös talvella lämmitystä.  Säästöt elinkaaren aikana olisivat kuitenkin moninkertaiset investointiin nähden.

Rakennusvaiheen laitevalintoja tehdessä suunnittelijalla on tärkeä rooli varmistaa, että hankittavat laitteet vastaavat kohteen vaatimuksia toiminnallisesti ja laadullisesti. Laitevalinnat saatetaan silti tehdä täysin suunnittelijaa kuuntelematta. Harvoin silloin keskustellaan laitteiden elinkaaren aikaisesta energiatehokkaasta toiminnasta, vaan hankintahinnasta.  Laadukkaat ja toimintavarmat laitteet säästävät kuitenkin elinkaarensa aikana huolto- ja ylläpitokuluissa moninkertaisesti investointinsa.

Ja muista ainakin tämä: elinkaariviisas kylmätekninen suunnittelu on avainasemassa, kun rakennusten päästöjä leikataan.

Vilma Heljo, elinkaariasiantuntija, kylmäsuunnittelija, Sweco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *