Kestävä rakentaminen

Monipuolinen hirsi sopii ilmastokestävään urbaaniin rakentamiseen

November 10, 2022

Hirsirakentaminen on kestänyt aikaa hyvin, koska se ei ole jäänyt polkemaan paikoillaan. Ilmastokestävä hirsi on yhtä varteenotettava vaihtoehto perinnemaisemiin ja urbaaniin ympäristöön.

Perinnerakentamisesta teolliseen tuotantoon

Hirsi on Suomessa yksi perinteisimmistä rakentamistavoista ja vanhin massiivipuurakentamisen muoto. Moderni hirsirakentaminen onkin osa pitkää jatkumoa ja moni satavuotista rakennushistoriaa. Se merkitsee suunnittelijan kannalta myös isoa vastuuta.

Rakennesuunnittelijana tiedostankin selvästi, miten perinne elää nykyaikaisissa hirsirakennuksissa. Pientaloja voidaan tehdä tänäkin päivänä käsityökaluilla veistetyistä pyöröhirsistä, ja teollisessa hirsirakentamisessa käytetään yhä perinteisiä keinoja, kuten tukipuita eli följäreita, salvoksia ja karapuita.

Hirsituotteen evoluutio on ollut esimerkillistä aina käsin veistetystä hirrestä yhdestä puusta teollisesti veistettyyn höylähirteen ja edelleen lamellihirteen. Uusimpana innovaationa on vuosituhannen alkupuolella markkinoille tullut ja jalan sijaa nopeasti kasvattava painumaton lamellihirsi. Hirsitalot ovatkin luoneet vuosilustonsa hyvin.

Minkälaiseen rakentamiseen hirsi sopii?

Monipuolisuus tekee hirrestä yhtä varteenotettavan vaihtoehdon järvenrannan saunamökkiin ja urbaaniin ympäristöön kaava-alueelle. Hirren mahdollisuuksista kertoo, että se sopii kouluihin, hyvinvointi- ja hoivakiinteistöihin tai Pudasjärven Hirsihovin kaltaiseen monikerrosrakentamiseen. Hirsi loistaa jopa vientituotteena. Oikein suunniteltuna se kestää vaikka maanjäristysolosuhteet.

Siinä missä massiivipuisilla CLT-rakenteilla voidaan luoda suuria yhtenäisiä seinäpintoja, hirrestä seinä kasataan yleensä yksi hirsi kerrallaan. Kokoluokasta riippuen hirsirakentaminen onnistuu kevyellä kalustolla, käsipelillä tai pienillä nostureilla. Massiivipuurakentamisessa hirttä voidaan käyttää itsenäisesti tai muiden materiaalien rinnalla, kantavana rakenteena tai osana rakennuksen jäykistystä.

Kiertotalous toteutuu myös teollisessa hirsirakentamisessa

Teollisella tuotannolla on monia etuja. Se takaa hirsisalvosten tiiviyden, työstöjen yhtenäisyyden ja yleisesti tuotteen tasalaatuisuuden. Teollisella tuotannolla pystytään myös vastaamaan markkinoiden kysyntään, ja massiivipuun terveysvaikutuksista, visuaalisuudesta ja lämmöstä saadaan nauttia myös julkisessa rakentamisessa, mistä Pudasjärven Hirsikampus on hyvä esimerkki.

Hirrestä tehty omakotitalo varastoi hiilidioksidia koko käyttöikänsä ajan, ja asuinkerrostalossa tai isossa julkisessa rakennuksessa vaikutukset ovat moninkertaiset.

Samalla kun massiivipuun hyödyntäminen lisääntyy kaupunkirakentamisessa, hankkeissa on varmistettava materiaalitehokas puunkäyttö ja luonnon monimuotoisuuden suojelu. Modernit lamellihirret eivät vaadi puulta tiettyjä läpimittoja, kuten aikaisemmat höylähirret, ja lamellien sormijatkosliitosten ansiosta puutavaraa pystytään hyödyntämään tehokkaasti. Hirsirakentaminen on aina myös kiertotaloutta. Hirsitalo voidaan purkaa, siirtää ja käyttää uudelleen. Ihan kuten on tehty vuosisatoja.

Hirsitalojen suunnittelu vaatii erikoisosaamista

Kuten aina, suunnittelijan on tunnettava materiaalinsa läpikotaisin. Hirsirakentaminen vaatiikin erikoisasiantuntijuutta, jota ei löydy edes kaikilta puurakennesuunnittelijoilta. Suurten hirsirakennusten suunnittelussa on hallittava hirsirakentamisen terminologia, rakenteen lainalaisuudet ja erityisvaatimukset, kuten ilmatiiveys, jäykistys, painumat ja paloturvallisuus.

Suunnittelijan tulee myös tietää, miten hirsi käyttäytyy eri tilanteissa niin itsenäisenä rakenteena kuin osana kokonaisuutta. Kokemus auttaa toteuttamaan korjaushankkeet perinteitä kunnioittaen ja uudisrakennukset uutta innovoiden. Silloin erilaiset hirsituotteet pääsevät oikeuksiinsa ja juuri sopivaan rooliin, tuomaan iloa käyttäjilleen maalla ja kaupungissa.

Hannes Tähtinen, Swecon puuteknologiapäällikköhannes.tahtinen@sweco.fi

Tutustu puurakennesuunnitteluumme ja ole meihin yhteydessä!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *