Kestävä rakentaminen

Rakennusfysikaalisen suunnittelun avulla varmistetaan kestävät ja terveelliset rakennukset myös ilmaston muuttuessa

October 28, 2022

Rakennusten kestävyys, turvallisuus ja terveellisyys ovat suunnittelumme ytimessä. Kun rakennusfysiikka huomioidaan suunnittelussa jo hankkeen alusta lähtien, varmistamme rakennuksen pitkän käyttöiän ja sen tehokkaan muunneltavuuden erilaisiin käyttötarkoituksiin. Rakennusfysikaalinen suunnittelu pitää sisällään suunnittelun rakennuksen ja rakenteiden kosteus- ja lämpöteknisten ratkaisujen osalta. Ilmastomme muuttuessa, energia- ja elinkaarikysymysten korostuessa rakennusfysiikan merkittävyys vain kasvaa ja vahvistuu.

Rakennusfysiikan hallinnalla vaikutamme rakennuksen pitkäikäisyyteen

Rakennus on sitä kestävämpi, mitä huolellisemmin rakennusfysikaaliset seikat on huomioitu suunnittelussa – oli kyseessä sitten suunnitteilla oleva uudisrakennus tai korjattava rakennus. Lähes kaikki rakentamisessa käytettävien materiaalien turmeltumisilmiöt ja rakenteiden vauriot ovat riippuvaisia kosteudesta. Korkea kosteuspitoisuus mahdollistaa ja kiihdyttää vaurioiden, kuten rakenteiden mikrobi- ja lahovaurioiden tai korroosiovaurioiden, syntymistä. Rakennusfysikaalisen suunnittelun tärkeimpiä tehtäviä on rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden varmistaminen ja lukuisten rakennusten ulkoisten ja sisäisten kosteusrasitusten hallinta siten, että vaurioita ei pääse syntymään. Erityisesti vaativissa hankkeissa kestävän lopputuloksen saavuttaminen vaatii suunnitteluryhmältä rakennusfysikaalisten ilmiöiden syvällistä tuntemusta sekä hyvää kokonaisuuden hallintaa, jotta myös rakennuksen energiatehokkuustavoitteet voidaan saavuttaa.

Rakennusfysikaalisen suunnittelun merkitys kestävien rakennusten suunnittelussa on jo hyvin tunnistettu. Tämä näkyy muun muassa hankkeille asetettujen vaatimusten, kuten käyttöikätavoitteiden ja sisäilman laatutavoitteiden nousuna. Rakennuttajat sekä kiinteistön omistajat tunnistavat entistä paremmin rakennusfysikaalisen suunnittelun mahdollisuudet ja hyödyt, eikä toimintaa ohjaa vain esimerkiksi viranomaisten asettamat vaatimukset.

Ilmastomme muuttuu – tieto auttaa meitä sopeutumaan

Ilmaston muuttuminen lisää rakennuksiimme kohdistuvaa kosteusrasitusta ja heikentää rakenteiden kuivumisedellytyksiä. Ulkoilman keskimääräinen lämpötila ja suhteellinen kosteus nousee ja sateet sekä tuulisuus lisääntyvät lisäten etenkin ulkoseinärakenteille tulevaa kosteusrasitusta nykyisestä. Rasitustason kasvaessa myös rakenne- ja korjausratkaisujen on kehityttävä, jotta niillä voidaan saavuttaa pitkä elinkaari. Uutta tutkimustietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksesta rakennuksiimme on tullut paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana, mikä näkyy esimerkiksi rakennusfysiikkaan liittyvien ohjeiden määrän lisääntymisenä ja päivitysaaltona. Jotta voimme valita parhaat ratkaisut, meidän tulee osata soveltaa tietoa yhä paremmin.

Rakennusten sopeutumista tulevaisuuden ilmastoon pohdittaessa tulee entistä useammin eteen tarve varmentaa ratkaisujen toimintaa laskennallisesti – kokemusperäistä tietoa kun ei juuri ole saatavilla. Nykyisillä käytössämme olevilla laskentatyökaluilla suunnitteluratkaisujen rakennusfysikaalinen toimivuus eri olosuhteissa voidaan varmentaa nopeasti ja tehokkaasti. Laskentamenetelmät mahdollistavat myös rakenteiden kosteus- ja lämmöneristeratkaisujen optimoinnin rakennuspaikkakohtaisesti niin rakennuksen muodon kuin ilmansuunnat huomioiden. Näin voidaan varmistaa materiaalien tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö.

Rakennusfysiikka keskiössä erityisesti vaativassa rakentamisessa ja uusien ratkaisujen kehityksessä

Swecon mittavassa yli 800 hengen rakenneteknisten asiantuntijoiden joukossa on lukuisia rakennusfysiikkaan erikoistuneita asiantuntijoita. Useat rakennusfysiikan kannalta erittäin vaativat toteutetut suunnittelukohteemme (esim. korkea rakentaminen, korjausrakentaminen, puurakentaminen) ovat tuoneet arvokasta kokemusta rakenteiden toimivuudesta sekä hyvistä käytännön ratkaisuista.

Toimintaympäristö rakentamisessa on jatkuvassa muutoksessa. Alalla haetaan kiivaasti uusia ratkaisuja, mikä näkyy aktiivisena toimintana rakennusteollisuudessa sekä myös meillä erilaisina tutkimus- ja tuotekehitysprojekteina. Toiminta on aktiivista erityisesti eri rakennusmateriaaleja yhdistelevien ns. hybridirakenteiden sekä moduulirakentamisen ja teollisen puurakentamisen parissa. Rakennusfysiikan näkökulmasta myös betonin materiaalitekninen kehitys erityisesti kosteudenhallintaan liittyen on ollut viime vuosina kiivasta.

Oli kyse sitten uusien innovatiivisten rakenneratkaisujen kehityksestä tai perinteisestä rakentamisesta, rakennusfysikaalisella osaamisella on tulevaisuudessa entistä keskeisempi rooli. Vahvan osaamisen ja kokemuksen avulla voidaan varmistua kosteuden aiheuttamien riskien hallinnasta sekä energia- ja elinkaaritavoitteiden saavuttamisesta myös tulevaisuuden haastavammissa olosuhteissa.

Teemu Vanha-Viitakoski, Swecon rakennusfysiikan teknologiapäällikkö, teemu.vanha-viitakoski@sweco.fi

Sweco on mukana Puupäivässä 3.11.2022 Helsingin Messukeskuksessa ja toimii tapahtuman pääyhteistyökumppanina. Päivän aikana on useita korkean tason seminaareja puuarkkitehtuurista, rakennustekniikasta ja puurakentamisesta. Kerromme tilaisuudessa muun muassa, miten rakennusfysiikka huomioidaan eritoten puurakenteiden suunnittelussa sekä luonnonkuormista ja seismisestä suunnittelusta vientikohteissa.

Tervetuloa kuuntelemaan ja tapaamaan meitä Puupäivään!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *