Liikkuminen ja liikenne

Swecon asiantuntijat suunnittelevat sujuvia ja turvallisia ratkaisuja kaikille liikennemuodoille.

Infrahankkeiden hiilijalanjälkilaskelmat suunnittelun tueksi

September 8, 2021

Isojen infrastruktuurihankkeiden vaikutusten arvioinnissa voidaan yhä tarkemmin hahmottaa ilmastovaikutuksia ja tarkastelut ulotetaan jopa yksittäisiin materiaali- tai kuljetusmuotovalintoihin asti.  Pienistä puroista kasvaa iso virta. Tarkasteluja voidaan tehdä rata- ja tiehankkeille sekä esimerkiksi vesihuoltoon liittyviin rakennushankkeisiin.

Infrahankkeissa hiilijalanjälkilaskelmia hyödynnetään suunnittelun tukena enenevissä määrin.  Swecolla projektit, joissa laskelmia on hyödynnetty, vaihtelevat suuruusluokaltaan paljon. Osa hankkeista ovat olleet pieniä ja niissä on vertailtu esimerkiksi yksittäisten materiaalivalintojen vaikutusta elinkaaren hiilijalanjälkeen, mutta osa hankkeista on ollut isoja ja joissa laskelmia on tehty kattavasti hankeen eri vaiheissa.

Elinkaaripäästöjen arviointi perustuu infrahankkeilla standardiin, joka ohjaa arvioinnin kulkua. Siihen vaikuttavat varsinaisten materiaalien valmistuksesta aiheutuvien päästöjen lisäksi materiaalien kuljetusten päästöt, materiaalien käyttöikä, työmaiden materiaalien ja energian kulutus, työmaakoneiden valinnat sekä lopullisen infrastruktuurin käyttäjien päästöt. 

Hankkeen elinkaaren aikainen hiilijalanjälki voidaan laskea suunnitteluvaiheessa perustilanteelle tavanomaisilla materiaalivalinnoilla ja arvioilla kuljetusmatkoista, jotta saadaan selville perustaso, joka hankkeen toteuttamisesta aiheutuisi. Lähtötietoina hyödynnetään mm. suunnittelijoiden tuottamia materiaalien ja massojen määräluetteloita sekä arvioita hankkeen rakentamisen ja käytönaikaisista päästöistä.

Vaikuttavuutta laskelmilla saadaan, kun arvioidaan vaihtoehtoisten, päästövähennystoimenpiteiden vaikutusta lopputulokseen ja verrataan alkuperäiseen peruslaskelmaan. Merkittävimmät päästökohteet tunnistetaan näin jo hankkeen varhaisessa vaiheessa. Tarkentamalla hankkeen ilmastovaikutusten laskelmia sitä mukaan, kun suunnittelu etenee, voidaan arvioida mihin suuntaan ilmastovaikutukset ovat kehittymässä, ja samalla voidaan tarkastella vaihtoehtoja, joilla vaikutuksia saataisiin vähennettyä.

Suunnittelijoiden ja päättäjien työkalu

Hiilijalanjälkilaskelmilla voidaan siis arvioida erilaisia tarkasteluskenaarioita, verrata niitä toisiinsa ja valita toteutukseen optimaalinen suunnitteluvaihtoehto. On tärkeää, että laskelmia hyödyntävät sekä suunnittelijat että hankkeen lopullisesta toteutuksesta päättävä taho.

Infrahankkeiden toteutusten kokonaispäästöt- ja kustannukset ovat hetkellisesti kovemmat kuin vaihtoehdossa, ettei infrahanketta toteuteta lainkaan. Rakentaminen itsessään aiheuttaa kustannuksia ja päästöjä. Kuitenkin infrahankkeiden rakentamisella haetaan ratkaisuja, jotka ovat elinkaaren ajalla vaikutuksiltaan kohtuullisia ja mahdollistavat muita ympäristöä kunnioittavia valintoja esimerkiksi kulkutapajakaumassa, jos liikenne siirtyy maanteiltä kiskoille.

Monetkaan hankkeet eivät välttämättä ole nettovaikutuksiltaan pelkästään positiivisia, siksi onkin oleellista hakea optimaalista ratkaisua päätöksen tekoon ja arvioida vaikutuksia laajasti ja kattavasti, ilmastovaikutuksia unohtamatta.

Loppukäyttäjä saa elinkaarilaskelmilla tietoa hankkeen ilmastovaikutuksista. Perinteisten kustannuslaskelmien lisäksi tämän päivän päätöksenteko tarvitsee laaja-alaisesti tietoa hankkeiden ympäristö- ja ilmastovaikutuksista. Päätöksiä on helpompi perustella suurelle yleisölle, kun hanketta on tarkasteltu perusteellisesti monesta näkökulmasta ja voidaan aidosti osoittaa, ettei ilmastonäkökulmaa suunnittelussa tai toteutuksessa ole unohdettu. Myös rahoittajat ja vakuuttajat ovat nykyään kiinnostuneita hankkeiden ilmastovaikutuksista.  

Emmi Laukkanen toimii Swecolla projetipäällikkönä ja ympäristöasiantuntijana. Hän työskentelee sekä infrahankkeiden elinkaarilaskelmien että ilmanlaatuselvitysten parissa.

Lue Swecon Urban Insight -raportti >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *