Kestävä teollisuus

Tarvitsemme päivittäin teollisuuden tuottamia tuotteita ja palveluita, kuten energiaa, puhdasta vettä, paperia, terästä, akkukemikaaleja, elintarvikkeita, kosmetiikkaa ja polttoaineita. Kestävä, ilmastonmuutoksen huomioon ottava tuotanto luo myös työpaikkoja ja ylläpitää yhteiskunnan mahdollisuuksia tarjota entistä parempaa ja sujuvampaa arkea meille kaikille.

Biosidiasetuksella kohti puhtaampaa ympäristöä – Ovatko yrityksesi biosidivelvoitteet kunnossa?

January 17, 2023

EU:n kestävyyttä edistävän kemikaalistrategian mukaisesti alan toimijoiden tulisi pyrkiä vähentämään kemikaalien käyttöä tai etsiä vähemmän haitallisia menetelmiä myrkyllisten kemikaalien korvaamiseksi. Uusiin innovaatioihin ja aineiden käyttösovelluksien kehittämiseen kannustavat kemikaalisääntelyn kiristyvät rajoitukset, jotka kohdistuvat erityisesti ympäristössä pysyviin ja myrkyllisiin aineisiin. Uusia tuotteita, laitteita tai sovelluksia kehitettäessä lainsäädännön velvoitteet ja toimijoiden roolit toimitusketjussa on hyvä huomioida hyvin varhaisessa vaiheessa, jotta velvoitteista aiheutuvat kustannukset ja markkinoille pääsyn edellytykset voidaan ennakoida.

Kimurantti lainsäädäntö velvoittaa hoitamaan biosiditehoaineiden lupa-asiat kuntoon

Aineen ominaisuuksien lisäksi käyttötarkoituksella ja -tavalla on merkittävä vaikutus siihen, mitä lainsäädäntöä sovelletaan ja minkä mukaan toimijoiden velvoitteet määräytyvät. Biosiditehoaine on aine, jolla on tuhoava tai karkottava vaikutus haitallisiin eliöihin kuten tuhoeläimiin tai mikrobeihin. Aine voi olla yksittäinen kemiallinen aine tai mikrobi tai lähtöaineista käyttöpaikalla tuotettu in situ -tehoaine. Tehoaine on biosidivalmisteen vaikuttava osa.

Biosidivalmisteilla pitää olla lupa. Suomessa lupa voi olla kansallinen Tukesin myöntämä lupa tai unionin lupa, joka on koko EU:n laajuinen. Biosidivalmisteissa saa käyttää vain EU:ssa hyväksyttyjä tehoaineita. Vuonna 2013 voimaan tulleessa EU:n biosidiasetuksessa säädetyt siirtymäsäännökset mahdollistavat kuitenkin vanhoja tehoaineita sisältävien biosidivalmisteiden asettamisen markkinoille ja käyttämisen kansallisten sääntöjen mukaisesti niiden arvioinnin aikana. Kun tehoaine on tullut hyväksytyksi, sitä sisältäville valmisteille on haettava lupaa tehoaineen hyväksymisasetuksessa määrättyyn ajankohtaan mennessä. Hakuprosessissa olevien valmisteiden markkinoilla olo siirtymäajan säännöillä voi jatkua, kunnes hakemuksesta tehdään hyväksymis- tai hylkäämispäätös.

Paikan päällä tuotettuja biosidejä voidaan valmistaa esimerkiksi ilmasta tai merivedestä

Biosidivalmisteen tehoaineet ovat paikalla (in situ) tuotettuja, jos ne esimerkiksi saadaan yhdestä tai useammasta prekursorista (lähtöaineesta) käyttöpaikassa. Tällaisen aineen hyväksyminen edellyttää tuotetun tehoaineen ja jokaisen prekursorin arviointia kunkin valmisteryhmän osalta. Esimerkkejä yhdistelmistä ovat aktiivinen kloori, joka on tuotettu natriumkloridista elektrolyysin avulla ja otsoni, joka tuotetaan hapesta paikan päällä otsonigeneraattorilla. Natriumkloridista valmistettu aktiivikloori on hyväksyttyjen tehoaineiden listalla. Hapesta valmistetun otsonin hyväksyminen aktiiviseksi tehoaineeksi on tällä hetkellä arvioitavana ja EU komissiossa hyväksytettävänä. Tehoainehyväksynnän myötä otsonia tuottavat tai sisältävät biosidivalmisteet muuttuvat luvanvaraisiksi. Lupaa voi hakea esimerkiksi laitteiston valmistaja tai viime kädessä laitteistoa käyttävä toimija. Tämä ja lupahakemuksessa esitetyt käyttötarkoitukset on laitteen käyttäjän huomioitava tarkoin.

Viranomaiset valvovat biosidien käyttöä

Työnantajan tulee olla tietoinen työpaikalla käytettävien kemikaalien riskeistä, laatia kemikaaliluettelo ja arvioida altistumisriskit. Käyttöä suunnitellessa käyttöturvallisuustiedotteessa on huomioitava annetut tiedot vaaroista ja ohjeet altistumisesta sekä tarvittavista suojavälineistä. Erityisesti uusien menetelmien käyttöönotossa on oltava huolellinen. Myös riittävä koulutus ja perehdytys käyttäjille on järjestettävä.

Biosideihin kohdistuva valvonta liittyy mm. biosidivalmisteiden hyväksymis- ja lupapäätöksissä käytölle asetettujen ehtojen ja edellytysten noudattamiseen. Viranomainen valvoo, että biosidien käyttö on biosiditehoaineiden hyväksymissäädösten ja kansallisten tai Unionin lupapäätösten mukaista. Laitoksissa valvontaa toteutetaan mm. ympäristönsuojelulain mukaisen laitosvalvonnan yhteydessä ja rikkomuksiin puututaan. Niitä voivat olla esimerkiksi biosidivalmisteen käyttö vastoin sen käyttöohjeita tai biosidille annettujen päästöarvojen ylittyminen jätevesissä.

Eikö käyttö olekaan biosidista?

Aineen käyttötavalla on merkittävä vaikutus siihen, mitä lainsäädäntöä sovelletaan ja minkä mukaan toimijoiden velvoitteet määräytyvät. Mikäli in situ -ainetta valmistetaan muuhun kuin biosidisiin tarkoituksiin, esimerkiksi kasvinsuojeluaineena alkutuotannossa, tulee ainetta valmistavan ja käyttävän huomioida kasvinsuojelulainsäädännön velvoitteet. Kasvinsuojelussa käytettävät tehoaineet ja niitä sisältävät valmisteet hyväksytään käyttöön niitä koskevien menettelyiden mukaisesti.

Haastavan biosidilainsäädännön tulkintaa tarvitaan tapauskohtaisesti. Toiminnanharjoittajan kannattaa selvittää kemikaali- ja tuoteturvallisuuteen liittyvät velvollisuutensa perusteellisesti ja perustellusti, jotta välttyy ennakoimattomilta toiminnan esteiltä.

Heidi Määttä, elintarviketurvallisuusasiantuntija, heidi.maatta@sweco.fi
Auli Kostamo, vanhempi kemikaaliturvallisuusasiantuntija, auli.kostamo@sweco.fi

Asiantuntijoiltamme saat luonnontieteellisen ja juridisesti perustellun näkemyksen kemikaalien hallintaan. Kokemusta ja osaamista löytyy niin kemikaalien vaarojen arviointiin, luokitteluun, altistumisen arviointiin kuin säädösten tulkintaan liittyvissä asioissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *