Turvallisuus

Swecon asiantuntijat työskentelevät päivittäin rakennetun ympäristön turvallisuuden parantamiseksi.

Elintarviketurvallisuuskulttuuri vastuullisen ja lakisääteisen toiminnan ytimessä

August 25, 2021

Miten me toimimme yrityksenä niin, että käsittelemämme ruoka on turvallista? Tämä kysymys elintarvikealan toimijoiden on esitettävä säännöllisesti itselleen. Yrityksen johdon on luotava vahva elintarvikekulttuuri, joka sisällytetään yrityksen visioon, arvoihin ja riskien hallintaan.

Yrityksen elintarviketurvallisuuskulttuurilla tarkoitetaan elintarviketurvallisuuteen kohdistuvia asenteita, arvoja ja uskomuksia, jotka indikoivat organisaation kaikkien työntekijöiden sitoutumista elintarviketurvallisuuteen ja sen johtamiseen. Vaikka aihe on ensisijaisessa roolissa elintarvikealan toiminnassa, sen määritelmä on tähän asti ollut elintarviketurvallisuusstandardien ja toimialaa koskevien suositusten ja ohjeiden varassa.

Lainsäädäntö vaatii toimijoilta elintarviketurvallisuuskulttuurin luomista

Elintarviketurvallisuuskulttuuri on kirjattu EU:n lainsäädäntöön. Se on määritelty maaliskuussa 2021 Euroopan komission antamassa elintarvikehygienia-asetuksessa 852/2004, joka on sellaisenaan osana EU-maiden sääntelyä. Asetuksen mukaan elintarvikealan toimijoiden on luotava asianmukainen elintarviketurvallisuuskulttuuri, ylläpidettävä sitä ja toimitettava siitä näyttöä.

Kaikkien yrityksen työntekijöiden tulee olla tietoisia elintarviketurvallisuusteen liittyvistä vaaroista ja hygienian merkityksestä. Johdon tulee varmistaa, että elintarviketurvallisuuden toteutumista (ml. dokumentaatio ja työntekijät) valvotaan, elintarviketurvallisuuden kannalta tärkeistä asioista viestitään, työntekijöitä koulutetaan säännöllisesti ja toiminnassa huomioidaan jatkuvan parantamisen pyrkimys sekä huomioidaan alan parhaat käytännöt ja teknologiset ratkaisut. Kaikilla edellä mainituilla toimenpiteillä vahvistetaan organisaation varautumista tulevaan ja mahdollistetaan turvallinen toiminta muuttuvassa toimintaympäristössä.

Vastuullisen toiminnan vaatimukset vaativat resursseja

Kun perinteisesti elintarvikkeiden käsittelyn riskien hallinnassa on keskitytty prosessissa esiintyviin vaaroihin, on nykyisin osattava ennakoida toimintaympäristön osalta aivan erilaisia riskejä. On pohdittava kyberhyökkäyksen todennäköisyyttä ja vaikutusta prosessiturvallisuuteen, yrityksen tai brändien maineeseen, alihankkijoiden vastuullisuuden varmistamista, raaka-aineiden väärennöksiin varautumista tai jatkuvasti kehittyvien pakkausten vaatimustenmukaisuudesta huolehtimista. 

Tämä tarkoittaa johdolta myös resursointia osaavaan henkilöstöön ja henkilöstön säännölliseen koulutukseen, sekä erityisesti elintarviketurvallisuuden huomioimista kaikessa viestinnässä. Panostusta tarvitaan entistä enemmän valvontaan ja dokumentaation hallintaan, ajanmukaiseen tuotannon laitteistoihin, ohjelmistoihin sekä erityisesti muuttuvien asiakasvaatimusten ja lainsäädännön vaatimusten huomioimiseen.

Kun vaatimukset leikkaavat läpi tuotantoketjun ja jokaisella ketjussa toimivalla on oma todella tärkeä rooli, saadaan markkinoille parhaita mahdollisia ja turvallisia tuotteita.

Heidi Määttä, Elintarvikeasiantuntija, Sweco

Tutustu myös Heidin aiempiin blogeihin elintarvikkeiden turvallisuudesta ja elintarvikeväärennöksistä elintarvikeketjussa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *