Kestävä teollisuus

Tarvitsemme päivittäin teollisuuden tuottamia tuotteita ja palveluita, kuten energiaa, puhdasta vettä, paperia, terästä, akkukemikaaleja, elintarvikkeita, kosmetiikkaa ja polttoaineita. Kestävä, ilmastonmuutoksen huomioon ottava tuotanto luo myös työpaikkoja ja ylläpitää yhteiskunnan mahdollisuuksia tarjota entistä parempaa ja sujuvampaa arkea meille kaikille.

EU:n kiertotaloustavoitteet etenevät – miten varmistetaan elintarviketurvallisuuden ja kemikaaliturvallisuuden toteutuminen?

March 4, 2022

Osana kiertotaloudelle asetettuja tavoitteita EU:ssa pyritään lisäämään muovin kierrätystä. Muovia käytetään erityisesti elintarvikkeiden pakkaamisessa, joten kierrätysmuovin turvallisuus elintarvikekäytössä on varmistettava. Kierrätysteknologioita on kehitetty edellisen kierrätysmuovin käyttöä koskevan asetuksen antamisen jälkeen. Nykyinen kierrätysmuoviasetus (EU) 282/2008 ei koske muovimateriaalin kemiallista kierrätystä eikä siten toimi uusien teknologien säätelyssä.

Luonnos uudeksi kierrätysmuoviasetukseksi julkaistu, terminologiaa täsmennetty

Euroopan komissio julkaisi loppuvuodesta 2021 uuden kierrätysmuoviasetusluonnoksen. Säädösluonnoksesta ei toistaiseksi ole saatavilla virallista käännöstä. Asetuksella tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia kierrätysmuovia käsitteleville ja käyttäville yrityksille eri toimialoilla. Asetuksella korvattaisiin nykyinen kierrätysmuovia koskeva asetus (EU) 282/2008 ja säädettäisiin elintarvikekontaktiin tulevien kierrätysmuovien käsittelyä koskevista vaatimuksista. Sen on tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2022. Uuden kierrätysmuoviasetuksen yhtenä tarkoituksena on täsmentää alaa koskevaa terminologiaa. Asetusluonnoksessa on esitetty määritelmä muun muassa kierrätysmuoville, kierrätysteknologialle ja kierrätysprosessille sekä määritelty dekontaminaatioteknologia.

Kierrätysmuovin ja siitä valmistettujen tavaroiden tulee täyttää EU:n muoviasetuksen (EU) 10/2011 elintarvikekontaktiin tarkoitetun muovin koostumusta ja turvallisuutta koskevat vaatimukset lukuun ottamatta satunnaista ja tahatonta (incidental) kontaminaatiota. Tällaisenaan määritelmä herättää kysymyksiä ja asettaa uusia haasteita elintarviketurvallisuutta koskevaan riskinarviointiin.

Asetuksesta lausuneiden sidosryhmien mukaan kierrätykseen kerätyn muovin laatuun tulisi erityisesti kiinnittää huomiota. Kommenteissa on tuotu esille myös nykyisen EU:n muoviasetuksen sallimat valmistusaineet, jotka voivat olla terveydelle haitallisia tai jopa erityistä huolta aiheuttavia SVHC-aineita. Sallittujen valmistusaineiden sääntelyä koskevat muutokset ovatkin tulevina vuosina osa kontaktimateriaalilainsäädännön kokonaisarviointityötä.

Kierrätysteknologiat avainasemassa

Kierrätysmuoviasetusluonnoksen mukaan markkinoille voi saattaa vain kierrätysmuovia, joka on valmistettu käyttäen sopivaa teknologiaa (suitable technology), jonka EFSA (European Food Safety Authority) on arvioinut turvalliseksi ja Euroopan komissio hyväksynyt, kuten liitteessä listattu mekaanisesti kierrätetty PET-muovi.

Sidosryhmien huolen on herättänyt säädösteksti, jonka mukaan uutta teknologiaa (novel technologies) käyttäen valmistetut kierrätysmuovit voitaisiin tuoda EU-markkinoille tietyn rajoituksin ilman ennakkohyväksyntää. Niin teknologian kehittäjillä kuin sitä käyttävillä kierrätysalan toimijoilla on siis suuri vastuu mm. asianmukaisesta kontaminaation seurannasta, kattavasta näytteenotosta ja raportoinnista seuranta-aikana. Vasta kun tietoa katsotaan olevan riittävästi, EFSA tekee teknologian turvallisuusarvioinnin, johon perustuen EU-komissio tekee päätöksen teknologian hyväksynnästä.

Läpinäkyvyyttä ketjuun laadunhallinta- ja merkintävaatimuksilla?

Hyväksyttyjä teknologioita, kehitteillä olevia teknologioita ja niiden hyväksyntästatusta, kierrätysjärjestelmiä sekä yksittäisiä laitoksia sekä laitteistoja koskevan EU:n laajuisen rekisterin laatimisesta ja ylläpitämisestä on säädetty asetusluonnoksen 24. Artiklassa. Asetuksella tarkennettaisi vaatimukset koskien laadunhallintaa ja -varmistusta, dokumentaatiota sekä kierrätysmuovien merkintöjä.  Luonnoksesta lausuneet sidosryhmät tuovat esille, että vaatimusten toteuttamiseen tarvitaan lisää viranomaisohjeistusta. Yksi lisähuomiota kaipaava kokonaisuus tulee olemaan EU:n ulkopuolella EU-markkinoille tuotettujen kierrätysmuovien niistä valmistettujen tarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ja valvominen.

ECHA: kemikaaliturvallisuudesta on huolehdittava uusien teknologioiden kehityksessä

Euroopan kemikaaliturvallisuusviranomainen ECHA muistutti vuoden 2021 lopulla muovijätteen kemiallisen kierrätyksen haasteista ja siitä, että lainsäädännön näkökulmaa ei huomioida riittävästi kierrätysteknologiaa koskevissa tieteellisissä julkaisuissa. Sektorikohtaisen turvallisuuden ja jätteitä koskevan sääntelyn lisäksi on huomioitava kemikaaliturvallisuus. Kierrätysprosesseissa on huolehdittava REACH-asetuksen (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) (EU) 1907/2006 velvoitteista, esimerkiksi kemikaalien ja erilaisten prosessien välituotteiden rekisteröinnistä. Lisäksi on otettava huomioon CLP-asetuksen (classification, labelling and packaging of substances and mixtures) (EU) 1272/2008 mukaiset aineiden ja seosten vaaraluokitukset.  

On selvää, että kierrätysmateriaalien hyödyntämisessä tarvitaan avointa tiedonvaihtoa, selkeitä sääntöjä monialaiseen turvallisuuden arviointiin sekä valvonnan kohdentamista riskiperusteisesti eri toimijoihin.

Swecon elintarvike- ja kemikaaliturvallisuuden asiantuntijat ovat apunasi, kun tarvitset lisätietoja elintarvikekontaktimateriaalien vaatimusten mukaisuuden varmistamisessa.

Heidi Määttä, elintarviketurvallisuusasiantuntija, Sweco, heidi.maatta@sweco.fi
Ville Rautiainen, lakiasiantuntija, Sweco, ville.rautiainen@sweco.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *