Kestävä teollisuus

Tarvitsemme päivittäin teollisuuden tuottamia tuotteita ja palveluita, kuten energiaa, puhdasta vettä, paperia, terästä, akkukemikaaleja, elintarvikkeita, kosmetiikkaa ja polttoaineita. Kestävä, ilmastonmuutoksen huomioon ottava tuotanto luo myös työpaikkoja ja ylläpitää yhteiskunnan mahdollisuuksia tarjota entistä parempaa ja sujuvampaa arkea meille kaikille.

Kemikaaliasioihin liittyvät muutokset ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyissä

May 14, 2021

Ympäristönsuojeluasetukseen on tehty kemikaalitietoihin liittyviä muutoksia, jotka ovat astuneet voimaan 1.1.2021.  Muutoksella lisättiin kemikaalitietojen ilmoittamista koskeva velvollisuus ympäristönsuojelulain mukaisiin ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyihin. Hakemukseen tai ilmoitukseen on muutoksen myötä liitettävä tarpeen mukaan kemikaaliluettelo ja lupapäätöksen kertoelmaosasta on käytävä ilmi tarpeellisin osin toiminnan kannalta oleelliset kemikaalit.

Mikä on muuttunut?

Vuoden alusta voimaan astuneella ympäristönsuojeluasetuksen muutoksella on lisätty kemikaalitietojen ilmoittamista koskeva velvollisuus ympäristölupa– ja ilmoitusmenettelyihin. Toiminnanharjoittajien on tullut toimittaa tietoja kemikaaleista aiemminkin, mutta käytännössä vaatimustaso on vaihdellut niin kemikaalitiedon kattavuuden kuin tarkkuudenkin osalta. Näin ollen kemikaaleista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaran arvioinnin yhdenmukaisuus ei ole aina toteutunut.

Muutoksella saatetiin vastaamaan asetuksen sisältö myös ympäristönsuojelulain 1.1.2020 voimaan tullutta muutosta, jolla säädettiin sähköisen asioinnin ja digitaalisten palveluiden ensisijaisuudesta, ja jolla huomioitiin hallintolakiin tehdyt tiedoksiantomenettelyn ajantasaistamiseen liittyvät muutokset. Tiedoksiantomenettelyn ajantasaistamisen myötä esimerkiksi luovuttiin viranomaisten ja kuntien ylläpitämistä fyysisistä ilmoitustauluista ja siirryttiin yleisessä tietoverkossa tapahtuvaan tiedoksiantomenettelyyn.

Hakemukseen ja ilmoitukseen liitettävät tiedot

Ympäristönsuojelulain 6 §:ssä säädetyn selvilläolovelvollisuuden mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, -riskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Kemikaaleja koskeva tieto on olennaista arvioitaessa toiminnasta aiheutuvia vaikutuksia ja riskejä. Asetusmuutoksen myötä ympäristölupahakemukseen tai ympäristönsuojelulain 10 a luvun mukaiseen ilmoitukseen on liitettävä tarpeen mukaan kemikaaliluettelo. Kyseisellä lisäyksellä selvennettiin ympäristöluvan hakijan velvollisuutta toimittaa luettelo toiminnassa käytettävistä kemikaaleista. Velvollisuus koskee soveltuvin osin myös ilmoitusmenettelyn piiriin kuuluvaa toimintaa.

Hakemusta ja ilmoitusta varten tarvittava kemikaaliluettelo on toimitettava sähköiseen KemiDigi-järjestelmään, joka on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylläpitämä kansallinen kemikaalitietovaranto. KemiDigissä sama kemikaaliluettelo on kaikkien sitä tarvitsevien viranomaisten käytössä. Näin ollen kemikaaliluettelon laatiminen ja ylläpito KemiDigissä toteuttavat yhden luukun periaatetta.

Kemikaalilla tarkoitetaan tässä yhteydessä aineita ja seoksia siten kuin ne on määritelty EU:n kemikaaleja koskevassa REACH-asetuksessa ((EY) N:o 1907/2006) sekä aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevassa CLP-asetuksessa ((EY) N:o 272/2008).

Lupapäätöksen kertoelmaosan sisältö

Asetusmuutoksen myötä lupapäätöksen kertoelmaosasta on tarpeellisin osin käytävä ilmi keskeiset tiedot toiminnan, käytettyjen prosessien, raaka aineiden, tuotteiden ja polttoaineiden ohella myös toiminnan kannalta muista oleellisista kemikaaleista. Muutoksella on tarkoitus yhdenmukaistaa kemikaalien huomioimista ympäristölupaprosesseissa ja edistää toiminnanharjoittajien tasapuolista kohtelua.

Vaikutukset toiminnanharjoittajalle

Kemikaaliluettelon laatiminen KemiDigi-järjestelmässä ympäristölupa- tai ilmoitusmenettelyä varten edellyttää toiminnanharjoittajalta uudenlaisen sähköisen järjestelmän käyttöä. Kun kemikaaliluettelo on kertaalleen laadittu KemiDigissä, se on kaikkien luetteloa tarvitsevien viranomaisten käytössä. Luetteloa ylläpitämällä toiminnanharjoittaja voi toimittaa tarpeelliset kemikaalitiedot myös valvontaa varten. KemiDigi auttaa toiminnanharjoittajaa ja viranomaista tunnistamaan ympäristöluvan- ja ilmoituksenvaraisen toiminnan kannalta merkittävimmät kemikaalit. Kemikaalitietojen toimittaminen määrämuodossa ja vain yhden kerran kaikkia viranomaisia varten yksinkertaistaa sekä toiminnanharjoittajan että viranomaisen työtä, kun KemiDigin käyttö muodostuu rutiiniksi. Nämä muutokset helpottavat kemikaalien aiheuttaman ympäristön pilaantumisen vaaran arviointia sekä edistävät toiminnanharjoittajien tasapuolista kohtelua.

Sweco auttaa toiminnanharjoittajia kaikissa KemiDigiin ja kemikaaliluetteloihin liittyvissä tarpeissa. Kyseisiin menettelyihin ja kemikaaleihin liittyviin velvollisuuksiin perehtyneet asiantuntijamme tavoitat verkkosivuiltamme  ja sähköpostiosoitteesta sds@sweco.fi.

Laila Huovinen-Manu, vanhempi asiantuntija, kemikaaliturvallisuus, teollisuuden ympäristökonsultointi
laila.huovinen-manu@sweco.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *