Kestävä teollisuus

Tarvitsemme päivittäin teollisuuden tuottamia tuotteita ja palveluita, kuten energiaa, puhdasta vettä, paperia, terästä, akkukemikaaleja, elintarvikkeita, kosmetiikkaa ja polttoaineita. Kestävä, ilmastonmuutoksen huomioon ottava tuotanto luo myös työpaikkoja ja ylläpitää yhteiskunnan mahdollisuuksia tarjota entistä parempaa ja sujuvampaa arkea meille kaikille.

Lannoitteita koskevia säädöksiä yhtenäistämällä vauhtia kiertotalouteen

September 22, 2020

Lannoitustarkoituksiin on tarpeen käyttää entistä enemmän kierrätettyjä tai orgaanisia materiaaleja. Uuden lannoitevalmisteasetuksen yhteisiä sääntöjä CE-merkittyjen EU-lannoitevalmisteiden valmistuksessa sovelletaan 16.7.2022 alkaen. Muutoksen taustalla ovat kiertotalouden ja resurssitehokkuuden lisäämiseksi asetetut tavoitteet EU:ssa, mikä vaatii lannoitelainsäädännön uudelleen tarkastelua. Asetuksella annetaan yhteiset pelisäännöt jätepohjaisten lannoitteiden raaka-aineiden käytöstä. Toimijat vastaavat jatkossakin lannoitteiden turvallisuudesta ja tasalaatuisuudesta.

Lannoitevalmisteeksi soveltuu tuote, joka sisältää ravinteita siinä määrin, että niistä on hyötyä kasvien kasvulle tai sen muut ominaisuudet parantavat merkittävästi kasvien kasvua tai kasvuolosuhteita. Tuote ei saa aiheuttaa haittaa ympäristölle, kasveille, eläimille tai ihmisille.  Markkinoille voi saattaa ja maahantuoda ainoastaan sellaisia lannoitevalmisteita, joille löytyy tyyppinimi joko kansallisesta lainsäädännöstä tai EU-lainsäädännöstä. Tyyppinimivaatimusten lisäksi lannoitevalmisteen on täytettävä lannoitevalmisteille asetetut yleiset laatu- ja turvallisuusvaatimukset.

CE-merkittyjen EU-lannoitevalmisteiden lisäksi kansallisia lannoitevalmisteita voidaan edelleen markkinoida EU:ssa vastavuoroisen tunnustamisen perusteella

Uuden EU-lannoitevalmisteasetuksen (EU) 2019/1009 myötä lainsäädäntö koskee epäorgaanisten lannoitteiden ja tiettyjen kalkitusaineiden ohella myös orgaanisia lannoitteita, orgaanisia kivennäislannoitteita, kalkitusaineita, maanparannusaineita, kasvualustoja, inhibiittoreita, kasvibiostimulantteja sekä lannoitevalmisteiden mekaanisia seoksia.

Asetuksessa määritellään turvallisuutta, laatua ja merkintöjä koskevat vaatimukset, jotka kaikkien lannoitevalmisteiden on täytettävä, jotta niillä voidaan käydä kauppaa vapaasti koko EU:n alueella. Samoin asetuksessa säädetään sallituista raaka-aineista ja niitä koskevista vaatimuksista. CE-merkittyjen EU-lannoitevalmisteiden lisäksi kansallisia lannoitevalmisteita voidaan edelleen markkinoida EU:ssa vastavuoroisen tunnustamisen perusteella.

Suomessa ja Ruotsissa edelleen EU:n tiukimmat raja-arvot kadmiumpitoisuudelle

Lannoitteiden epäpuhtauksia koskevissa vaatimuksissa on asetettu ensimmäistä kertaa EU:ssa yhteinen enimmäisraja-arvo fosforilannoitteiden kadmiumpitoisuudelle. Kadmiumpitoisuuden rajoittamisella pyritään suojelemaan maaperää sekä vähentämään raskasmetallien päätymistä viljelykasveihin ja sitä kautta suojelemaan ihmisten ja eläinten terveyttä. Suomi ja Ruotsi saavat kuitenkin pitää jo aikaisemmin säädetyt alhaisemmat raja-arvonsa. Suomen raja-arvo on EU:n pienin, millä pyritään varmistamaan ruuan puhtautta ja turvallisuutta suomalaisen ruuan tuotantoketjussa.

Lannoitteiden valmistaminen ja markkinoille saattamisen muistilista – toiminnan harjoittaminen vaatii monenlaista varmistamista. Lannoitevalmisteita koskevan sääntelyn osalta on EU-tasoisten säädösten ohella kansallista sääntelyä. Lannoitteelle sopiva tyyppinimi tai uuden tyyppinimen hakemisen tarve tulee arvioida. On selvitettävä, tarvitseeko laitos lannoitteen valmistamiseksi hyväksyntää lannoitevalmistelain tai sivutuoteasetuksen nojalla, ja onko valmistusprosessi validoitava. On laadittava omavalvontasuunnitelma ja suunniteltava laadunvarmistusmenettelyt. Lannoitteiden tuoteselosteetkin on laadittava lainsäädännön vaatimukset huomioiden ja ne on pidettävä ajan tasalla.

Toimijoita valvoo Ruokavirasto, joten raportointiin ja valvontaan on valmistauduttava. Ympäristö- ja jätelainsäädäntö sekä kemikaaliturvallisuuden varmistaminen voivat tulla ajankohtaiseksi. Velvoitteiden täyttämisestä huolehtiminen kuuluu vastuullisen toimijan tontille, joten monialaista juridiikan, insinööritaidon ja luonnontieteiden yhdistelmän asiantuntija-apuakin niiden täyttämiseksi varmasti tarvitaan.

Asiantuntijamme Swecolla ovat apunasi. Ota yhteyttä!

Heidi Määttä, elintarviketurvallisuuden asiantuntija, Sweco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *