Turvallisuus

Swecon asiantuntijat työskentelevät päivittäin rakennetun ympäristön turvallisuuden parantamiseksi.

Myykö yrityksesi tavaraa Yhdysvaltojen markkinoille? Tunnista niiden sisältämät kemikaalit ja varaudu Proposition 65 -säädöksen vaatimuksiin!

November 15, 2019

Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 eli Proposition 65 -säädös velvoittaa Kalifornian osavaltiota pitämään yllä listaa sellaisista aineista, jotka ovat lisääntymiselle vaarallisia tai aiheuttavat syntymävikoja ja syöpää. Aineet voivat olla luontaisesti esiintyviä, synteettisiä, tai niitä voi muodostua erilaisten prosessien sivutuotteena.

Tällä hetkellä listattuja aineita on yhteensä noin 900. Listatuille aineille on annettu turvallisen altistumisen raja-arvoja (Safe Harbor Levels). Merkillepantavaa on se, että Prop 65 -listalla altistumiselle asetetut raja-arvot ovat monesti pienempiä kuin esimerkiksi muissa USA:n osavaltioissa tai EU:ssa turvallisuusreferenssinä käytettävät raja-arvot.

Kuluttajatuotteita valmistavien, jakelijoiden, myyvien ja maahantuojien tulee varoittaa kuluttajia kemikaaleille altistumisesta

Liiketoimintasi voi olla pienestä kiinni. Kuluttajatuotteiden aiheuttamasta merkittävästä altistumisesta Prop 65 -listatuille aineille tulee varoittaa kalifornialaisia varoitusmerkinnöin. Määräys entistä yksilöidymmistä varoitusmerkinnöistä kuluttajatuotteissa tuli voimaan elokuussa 2018.

Varoitusvelvollisuus koskee myös monille arkisesta käytöstä tuttuja tuotteita kuten lääkkeitä (aspiriini, ehkäisyvalmisteet), alkoholijuomia ja elintarvikkeita, vaatteita, koruja, leluja ja muita käyttötarvikkeita. Olethan tunnistanut kaikki vaatimuksen listaamat kemikaalit?

Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta varoitusmerkintävelvollisuus koskee Kalifornian osavaltiossa toimivia kuluttajatuotteiden valmistajia, jakelijoita, myyjiä ja maahantuojia. Velvollisuus ulottuu käytännössä myös Kalifornian ulkopuolella toimiviin valmistajiin, koska maahantuojat, myyjät ja jakelijat useimmiten velvoittavat toimitusketjun yritykset välittämään tietoa tuotteiden sisältämistä Prop 65 -aineista.

Tarvittaessa valmistajan tulee merkitä varoitukset säädöksessä määrätyillä tavoilla. Varoitusmerkintöjen tulee olla näkyvillä myös myyntipaikassa ja verkkokaupassa.

Ftalaatit, lyijy ja kadmium tuotteissa voivat aiheuttaa ongelmia

Prop 65 -säädöksen rikkominen on rangaistavaa, ja rikkomuksesta aiheutuvat taloudelliset menetykset merkittäviä. Yleensä haastettu taho joutuu sitoutumaan tuotteiden uudelleenformulointiin, ellei se pysty osoittamaan, että tuotteen aiheuttama altistuminen ei ole ollut merkittävää.

Tänä vuonna di(2-etyyliheksyyli)ftalaattia (DEHP) ja di-isononyyliftalaattia (DINP), lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, kadmiumia ja akryyliamidia sisältävät kuluttajatuotteet ovat olleet erityisen paljon esillä oikeuteen päätyneissä tapauksissa ja sen ulkopuolella käsitellyistä, sovitelluista, rikkeistä. Näiden tuotteiden osalta kuluttajien varoittaminen on ollut puutteellista tai sitä ei ole ollut.

Prop 65 -velvoitteisiin kannattaa varautua tunnistamalla tuotteiden sisältämät Prop 65 -aineet, arvioimalla altistumisen merkittävyys, välittämään tietoa ketjussa eteenpäin ja laatia tarvittavat vaatimuksenmukaisuuslausunnot sekä mahdolliset varoitusmerkinnät. Apua on saatavilla!

Heidi Määttä, elintarviketurvallisuuden asiantuntija, Sweco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *