Kestävä teollisuus

Tarvitsemme päivittäin teollisuuden tuottamia tuotteita ja palveluita, kuten energiaa, puhdasta vettä, paperia, terästä, akkukemikaaleja, elintarvikkeita, kosmetiikkaa ja polttoaineita. Kestävä, ilmastonmuutoksen huomioon ottava tuotanto luo myös työpaikkoja ja ylläpitää yhteiskunnan mahdollisuuksia tarjota entistä parempaa ja sujuvampaa arkea meille kaikille.

REACH, CLP, CMR ja SSbD – Kosmeettisten valmisteiden turvallisuuslyhenteet haltuun

October 31, 2022

Kosmeettisten valmisteiden sekä muiden kemikaalien säädökset on eritelty EU-alueella eri lainsäädännöillä. CLP-asetuksen eli Euroopan parlamentin ja neuvoston kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetuksen 1272/2008 mukaan annamme tietoa kuluttajille vaaralliseksi luokiteltujen kemikaalien vaaroista erilaisten merkintöjen, luokituksien ja tuotepakkauksien avulla. Vaarallisia kemikaaleja, jotka aiheuttavat fysikaalista, terveys ja/tai ympäristövaaraa, säädetään REACH-asetuksessa ja sen tarkoituksena on varmistaa kemikaalien turvallinen käyttö koko toimitusketjussa valmistajalta loppukäyttäjälle asti.

REACH-liite II määritellään käyttöturvallisuustiedotteen sisältö, johon sisällytetään CLP-asetuksen mukaisesti luokitukset vaarallisille kemikaaleille. Nämä kemikaaleille määritellyt CLP-mukaiset luokitukset vaikuttavat välillisesti myös kosmetiikka-asetukseen. CLP-asetusta ei sovelleta kosmeettisiin valmisteisiin eli lopputuotteisiin vaan kosmeettisten valmisteiden aineosiin eli valmisteen sisältämiin raaka-aineisiin.

Luokituspäivityksistä CRM-aineeksi

CLP-asetukseen on tullut päivityksiä, joista viimeisimmät on julkaistu 18. teknisessä mukautuksessa eli ATP:ssä. Tässä mukautuksessa CLP-asetuksen liitteeseen VI eli tiettyjen vaarallisten aineiden yhdenmukaistettu luokitus -liitteeseen on lisätty 39 uutta ainetta ja 17 liitteessä olevan aineen luokituksia on päivitetty.

Miksi tämä on relevanttia kosmetiikkaturvallisuuden näkökulmasta? Kosmeettisten valmisteiden osalta vaikutusta tällä mukautuksella on 12 aineeseen. Näistä aineista seitsemän todettiin CMR-aineiksi, eli ne ovat luokiteltu syöpävaarallisuuden, perimävaurion tai lisääntymisvaarallisuuden perusteella. CMR-aineiden käyttö kosmeettisissa valmisteissa on lähtökohtaisesti kielletty. Lista kosmetiikkavalmisteissakin hyödynnetyistä aineista:

  • bentsofenoni (Carc. 1B)
  • teofylliini (Repr. 1B)
  • melamiini (Carc. 2)
  • margosa-uute (Repr. 2)
  • trimetylolipropaanitriakrylaatti (Carc. 2)
  • N-karboksimetyyli-iminobis(etyleeninitriili) tetra(etikkahappo) (Repr. 1B)
  • pentanatrium (karboksylaattimetyyli)iminobis(etyleeninitriili)tetra-asetaatti (Repr. 1B)

Kosmetiikka-asetuksen liitteessä IV olevan 3 osan mukaiseen kategoriaan 1A, 1B tai 2 kuuluviksi luokiteltujen CMR-aineiden käyttö on lähtö kohtaisesti, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, kosmeettisissa valmisteissa kielletty. Muutosta näiden aineosien kohdalla kosmetiikka-asetukseen odotellaan vielä.

Safe and Sustainable by Design tunnetaan lyhenteellä SSdD

Osana EU:n Green Deal -ohjelmaa REACH- ja CLP-asetuksia sekä niihin vahvasti liittyvää kosmetiikka-asetusta tarkistetaan EU:n kestävän kehityksen kemikaalistrategian periaatteiden mukaisesti. Viime kädessä tulevien muutosten tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä sekä edistää yleistä siirtymistä vähemmän saastuttavien ja ihmiselle turvallisien “Safe and Sustainable by Design” kemikaalien käyttöön. Esimerkiksi potentiaaliset hormonitoimintaa häiritsevät aineet ovat tarkan tarkistuksen kohteena ja syystä.

Osasta kosmeettisia valmisteita muodostuu myös mikromuoveja, jotka ovat luokiteltu yhdeksi primäärimikromuovien aiheuttajaksi. Vuoden 2019 tammikuussa kemikaalivirasto antoi ehdotuksen EU ja ETA-maiden markkinoilla olevien tuotteista muodostuvien mikromuovien laajamittaisesta rajoittamisesta. Lue lisää kosmetiikan kemikaaleista ja mikromuoveista.

Kosmetiikka-asetus puhututtaa paljon. Mitä hormonitoimintaa häiritsevät aineet ovat kosmetiikassa ja mitä kosmetiikan turvallisuuden arvioinnissa olisi huomioitava?

Tervetuloa tutustumaan aiheisiin asiantuntijawebinaariimme 17.11. Ohjelmassa asiaa mm. turvallisuusselvitysten lähtökohdista, hormonihäiriköistä sekä Safe and Sustainable by Designin mahdollisia vaikutuksia kosmetiikka-asetukseen.

Essi Juusola, asiantuntija, Swecoessi.juusola@sweco.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *