Turvallisuus

Swecon asiantuntijat työskentelevät päivittäin rakennetun ympäristön turvallisuuden parantamiseksi.

Ympäristönsuojelulakiin lisättiin helmikuun luku, jossa säännellään ilmoitusmenettelystä

Ympäristönsuojelulakiin uusi, nopeampi, kevyempi ja yksinkertaisempi ilmoitusmenettely

April 3, 2019

Ympäristönsuojelulakiin (YSL) lisättiin helmikuun alussa täysin uusi 10 a -luku, jossa säännellään yleisestä ilmoitusmenettelystä. Ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on keventää ja nopeuttaa YSL:n ennakkovalvontaa tiettyjen toimintojen osalta. Osa aikaisemmin ympäristölupaa edellyttäneistä toiminnoista siirrettiin uuden ilmoitusmenettelyn alaisuuteen. YSL:iin sisältyvät lupa- ja rekisteröintimenettelyt eivät hävinneet. Seuraavassa kirjoituksessa esitellään lyhyesti uuden ilmoitusmenettelyn keskeisiä piirteitä.

Uudella ilmoitusmenettelyllä on tarkoitettu olevan varsinaiseen ympäristölupaprosessiin nähden keventävä vaikutus ennen kaikkea menettelyn keston kannalta. Menettely kevenee niiden laitosten osalta, jotka siirtyvät ilmoitusmenettelyn piiriin. Keventävä vaikutus heijastuu myös ympäristölupaprosessiin, koska lupamenettelyssä käsiteltävien tapausten määrä vähenee ilmoitusmenettelyn alaisuuteen siirrettyjen määrällä.

Lupamenettelyn ja ennakkovalvonnan keventämistä ei ole tehty ympäristönsuojelun kustannuksella. Ilmoitusmenettelyyn on siirretty – kuten aikanaan rekisteröintimenettelyynkin – toimintoja, joiden ympäristövaikutusten on katsottu olevan siten vähäisiä, etteivät ne vaadi raskasta ympäristölupaprosessia. Saman toimialan, mutta laajuudeltaan erilaiset hankkeet voidaan käsitellä eri ennakkovalvontamenettelyssä.

Ilmoitusmenettelyn alaiset hankkeet

Ilmoitusmenettelyn alaiset hankkeet on lueteltu YSL:iin lisätyssä uudessa liitteessä 4. Olemme taulukoineet ilmoituksenvaraiset toiminnat täällä.

Alla olevassa listauksessa on kuvattu YSL:n uuden liitteen mukaiset ilmoituksenvaraiset toiminnat yleispiirteisesti:

• sahalaitokset, kun tuotantokapasiteetti sahatavaran osalta on vähintään 20 000 m3 vuodessa
• vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto, jossa varastoidaan tällaista kemikaalia vähintään 100 m3, mutta alle 50 000 m3 (tämä ei kuitenkaan koske nestemäisten polttoaineiden jakeluaseman tai rekisteröitävän energiatuotantolaitoksen polttoainesäiliöitä, voimansiirron suurmuuntaja-asemaa tai vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen ulkopuolella sijaitsevaa valmiiksi pakattujen tuotteiden kappalevarastoa tai kalliovarastoa).
• koneellinen kullankaivuu, jos tietyt toiminnan laajuutta koskevat kriteerit täyttyvät
• useat elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat, jos niille liitteen 4 kohdassa 4 säädetyt tuotannon laajuutta koskevat kriteerit täyttyvät.
• eläinsuojat
• yli 50 linja-auton tai kuorma-auton tai vastaavan kokoinen työkonevarikko
• ulkona oleva ampumarata, jolla on tarkoitettu ammuttavaksi 10 000 laukausta vuodessa
• kiinteä eläintarha tai huvipuisto

Ilmoituksenvaraiset toiminnat edellyttävät kuitenkin ympäristölupaa:

• jos toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa;
• jätevesien johtamiseen, joka voi aiheuttaa ojan, lähteen tai noron pilaantumista;
• jos toiminnasta voi aiheutua toiminnan lähistölle kohtuutonta rasitusta;
• toimintaa harjoitetaan vedenhankintaan tarkoitetulla pohjavesialueella tai
• toiminta voi todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Ilmoitusmenettely

Liitteessä 4 mainittujen toimintojen osalta toiminnanharjoittajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus vähintään 120 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus tehdään pääsääntöisesti kunnan ympäristölupaviranomaiselle. Ilmoitus tulee kuitenkin tehdä valtion ympäristölupaviranomaiselle seuraavien toimintojen osalta:
• koneellinen kullankaivuu
• vaarallisen nestemäisen kemikaalin varastointia ja kemikaalia on tarkoitus varastoida vähintään 1 000 m3, mutta alle 50 000 m3
• myös muiden liitteessä 4 tarkoitettujen toimintojen osalta, jos kyse on sotilaskäyttöön tarkoitetusta toiminnasta.

Ilmoitusmenettely muistuttaa lupamenettelyä. Ilmoitukselta edellytetään kirjallista muotoa aivan kuten lupahakemukseltakin. Lisäksi ilmoituksen sisällöstä on säännelty lähes vastaavasti kuin lupahakemuksen sisällöstä ja ilmoituksen edellytetäänkin sisältävän tarpeelliset tiedot toiminnasta, sen vaikutuksista ja muista merkityksellisistä seikoista. Ilmoituksen laatijalta edellytetään myös riittävää asiantuntemusta. Toimivaltainen viranomainen tekee päätöksen tehdyn ilmoituksen pohjalta.

Ilmoituksen käsittely on kevyempi, kuin itse lupamenettely. Ilmoitusmenettelyssä noudatetaan lupamenettelyyn nähden kevennettyä lausuntomenettelyä, ilmoituksesta tiedottamista ja ilmoituspäätöksestä tiedottamista.

Uusi ilmoitusmenettely ei koske kertaluonteisesta toiminnasta ja koeluonteisesta toiminnasta tehtävää ilmoitusta. Näitä toimintoja koskeva ilmoitusmenettely on säilytetty YSL:ssa erillisenä menettelynään.

Ilmoituksenvaraisen toiminnan menettely

Ilmoituksenvaraista toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 120 vuorokautta. Viranomainen voi kuitenkin ilmoituspäätöksessään sallia toiminnan aloittamisen ennen 120 vuorokauden täyttymistä. Ilmoitusmenettely onkin tältä osin tarkoitettu ympäristölupaprosessia nopeammaksi menettelyksi. Toimintaa ei saa aloittaa, jos tehty ilmoitus on ohjautunut lupakäsittelyyn. Toimintaa ei saa myöskään aloittaa, jos ilmoitus on puutteellinen myös ilmoituksen täydentämisen jälkeen. Luonnollisesti hylkäävä ilmoituspäätös estää myös toiminnan aloittamisen.

Ilmoituksen laatimiseen kannattaa panostaa jo heti alussa toimintaa suunniteltaessa. Huolellisesti ja riittävällä asiantuntemuksella laadittu ilmoitus mahdollistaa tilaisuuden hyötyä uuden ilmoitusmenettelyn nopeudesta.

Kirjoittaja Ville Rautiainen on toiminut Swecolla juristiharjoittelijana tammikuusta 2019 alkaen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *